Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku

Z ulgi można skorzystać również wtedy, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Z ulgi termomodernizacyjnej natomiast nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Jak odlicza się ulgę?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej 18 i 32 proc., stosujący jednolitą stawkę 19 proc., a także ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ile można odliczyć?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga termomodernizacyjna a dopłata z programu Czyste powietrze / Mój prąd?

Z ulgi mogą skorzystać także te osoby, które wcześniej dostały dotację z programu „Czyste powietrze” do pomp ciepła i fotowoltaiki lub dopłatę do instalacji fotowoltaicznej z programu „Mój prąd”.

Należy jednak pamiętać, że podstawą do ulgi będzie kwota już po odliczeniu otrzymanej dotacji.